Монгол Улсын Их Хурал 2021 онд Монгол Улсын Шүүхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийг баталлаа.
Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 85 дугаар зүйлийн 85.1-д Шүүх нь "Тамгын газартай" байна гэж заасны дагуу Багахангай, Налайх дүүргийн Шүүхийн тамгын газар нь дараах чиг үүрэгтэйгээр ажиллаж байна.
 
Шүүхийн тамгын газар нь Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 86 дугаар зүйлийн 86.1 -д зааснаас захиргааны удирдлагын дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:
 
86.1.1.энэ хуулийн 71, 72, 73, 74, 75 дугаар зүйлд заасан чиг үүргийг тухайн шүүхэд хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

86.1.2.шүүхийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах нөхцөлөөр хангах;

86.1.3.шүүхийн хөдөлмөрийн дотоод журмын биелэлтэд хяналт тавих;

86.1.4.шүүхэд ирүүлсэн хэрэг, нэхэмжлэл, гомдол, хүсэлтийг хүлээн авч, бүртгэх;

86.1.5.шүүхийн бичиг хэрэг, захидал харилцаа, шуудан, архивын үйл ажиллагааг зохион байгуулах;

86.1.6.шүүхийн эд хөрөнгийн бүртгэл, тооллого, эзэмшил, ашиглалт, хамгаалалтыг зохион байгуулж, эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах арга хэмжээг авах;

86.1.7.хэргийн эд мөрийн баримтыг хадгалах, зөөвөрлөх, холбогдох шийдвэрийг хэрэгжүүлэх;

86.1.8.тухайн шүүхийн шүүн таслах болон бусад ажиллагааны тоон мэдээлэл гаргах;

86.1.9.иргэн, хуулийн этгээдээс хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд хамаарахгүй асуудлаар ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хуульд заасны дагуу шийдвэрлэж, хариу өгөх;

86.1.10.хуульд заасан бусад.

86.2.Шүүх хуралдааны тэмдэглэлийг мэдээллийн технологи ашиглан хөтөлж болно.
 
 

Овог, нэр

Албан тушаал

Өрөөний дугаар

1

Ж.Лхамрагчаа

Тамгын газрын дарга

70232508

2

Ц.Гүнзаяабаяр

Шүүхийн үйлчилгээний хэлтсийн дарга

                       70233883

3

С.Энх-Амар

Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн

70233880

4

Б.Хүслэн

Мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн

70233883

5

Т.Батцэцэг

Ахлах нягтлан бодогч

70233838

6

Б.Батцэцэг

Ерөнхий шүүгчийн туслах Налайх иргэн

70232691

7

П.Нямсүрэн

Налайх иргэн

Шүүгчийн туслах

70233522

8

А.Сонинцэцэг

Налайх иргэн

Шүүгчийн туслах

70233522

9

Ж.Чимэддорж

Багахангай иргэн

Шүүгчийн туслах

70232691

10

Н.Золзаяа

Ерөнхий шүүгчийн туслах

Налайх эрүү

70233887

11

Г.Оюундарь

Налайх эрүү

Шүүгчийн туслах

70233887

12

Б.Уранзаяа

Багахангай Эрүү

Шүүгчийн туслах

70233522

13

Э.Өлзийдэмбэрэл

Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга

-

14

Т.Золбаяр

Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга

-

15

Ч.Сэлэнгэмөрөн

Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга

-

16

Ц.Лувсанданзанжанцан

Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга

-

17

Д.Алтаннавч

Архив бичиг хэргийн эрхлэгч

70233881

18

М.Энхчимэг

Эвлэрүүлэн зуучлагч

70233882

19

Б.Мөнхтуул

Эвлэрүүлэн зуучлагчийн туслах

70233882

20

Ц.Эрдэнэчимэг

Нярав

70233838