Монгол Улсын Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөлөөс хийсэн 10 ажлын үр дүнгийн нэг нь:  Шүүхийн бус журмаар маргаан шийдвэрлэх шинэ аргыг нэвтрүүлсэн. Шүүхийн бус журмаар маргаан хянан шийдвэрлэх аргуудаас эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа нь иргэд, байгууллагад илүү дөт, зардал багатай, цаг хугацааны хэмнэлттэйгээр түргэн шуурхай шийдвэрлэгддэг.

Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хуулийг  Улсын Их хурлаар 2012 оны 5 дугаар сарын 22-ний өдөр баталж, 2013 оны 4-р сарын 15-ны өдрөөс мөрдөж эхэлсэн.