Багахангай, Налайх дүүргийн шүүхийн тамгын газраас Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2014 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн 42 дугаар тогтоолоор батлагдсан Шүүхийн Тамгын газрын үйл ажиллагааны нийтлэг журмын 3.1.1-д шүүгчийн хараат бус байдлыг хангаж, хамгаалах, Хууль зүйн дотоод хэргийн сайд, шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргын 2016 оны 9 сарын 12-ны №А/40,113 хамтарсан тушаалын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан  “Шүүх, шүүгчийн аюулгүй байдлыг хангах журам”-ын 2-т заасны дагуу шүүх, шүүхийн барилга байгууламжийн аюулгүй байдлыг хангаж, хамгаалах зорилгоор 2020 онд зарим өрөө тасалгааг засварлах төлөвлөгөө гаргасан.

Шүүхийн түр саатуулах өрөө нь өмнө 3-5 хүний л түр саатуулах боломжтой байсан, хүрэлцээ муутай, багтаамжгүй байсан бөгөөд засаж өргөтгөж сайжруулснаар 8-10 хүнийг түр саатуулах боломжтой багтаамжтай хүрэлцээтэй болж байна. Тус өрөөг өөрсдийн дотоод нөөц бололцоог ашиглан 2020 оны 02 сарын 07-ны өдөр завсарлан шинэчилж сайжрууллаа.

Өмнөн нь

Засварлаж байгаа нь

дараа нь